1.  Estudi de viabilitat Immobiliària per la adequada valoració de la viabilitat d'un actiu, sòl o Promoció, en dos nivells successius. 

     - Estudi preliminar i/o Complert i acurat. 

     - Situació jurídica i urbanística. 

     - Auditoria Urbanística. 

     - Estudi de posicionament en el mercat i de idoneïtat


2.  Gestió Delegada de la Propietat, integral o parcial, per el desenvolupament i execució de la promoció en les accions de:

     - Estructura promotora i enginyeria financera, recursos propis i aliens

     - Estructura i control dels equips professionals, negociació i contractació

     - Estudi d'ofertes, comparatiu, adjudicació i seguiment

     - Màrqueting i comercialització, control i/o aportació dels equips

     - Gestió, coordinació i seguiment de la Promoció i venda


3.  Defensa del Patrimoni: Accions i Gestions en representació de la Propietat front a administracions Local i Autonòmica i tercers


4.  Aportació de "Know How": Assessorament i professionalització per assolir els Objectius